top of page

?מה הם נכסי קריירה?

נכסי קריירה הם נכסים לא מוחשיים של אדם, אשר מנבאים על פוטנציאל הכנסותיו העתידיות. לאורך שנות פעילותו של האדם בבניית הקריירה האישית שלו. הוא צובר ידע, מעמד ומוניטין אישי אשר בעתיד ניתן יהיה לתרגם אותם להמשך התפתחותו ולגידול בהכנסותיו העתידיות. תפקיד עורך הדין הוא לבדוק האם הזוג אכן עומד בקריטריונים הנדרשים לחלוקת נכסיי הקריירה. לאחר בדיקת הקריטריונים, האקטואר מחשב את שווי נכסיי הקריירה.

 

קריטריונים אופציונליים לבדיקת זכאות לחלוקת נכסיי קריירה.

#תואר אקדמאי- חשיבות התואר להתקדמות בקריירה האישית של בן הזוג. האם בן הזוג התחיל את לימודיו בזמן תקופת הנישואין או לפני הנישואין.

#שכר- השוואה בין נקודת ההתחלה של בן הזוג מבחינת שכר בתחילת תקופת הנישואין, לבין סופה. בדיקת פוטנציאל ההשתכרות העתידי.

#האם הפעילות העסקית תלויה בבן הזוג, או האם העסק מסוגל להתנהל בלעדיו.

#התפתחותו של בן הזוג השני בקריירה האישית שלו בזמן תקופת הנישואין. האם הקדיש זמן רב יותר לגידול הילדים וטיפוח משק הבית.

לדוגמה, רופא אשר השקיע שנים רבות בלימודים והתמחות מקצועית בזמן תקופת הנישואין. לאורך השנים הוא צובר ידע ומוניטין אשר מאפשרים לו לפתוח קליניקה פרטית. על מנת שיתאפשר לאותו רופא לפתח את הקריירה לצד הקמת משפחה, אשתו נאלצת להישאר בבית ולדאוג למשק הבית ולגידול הילדים. בדרך זו של עזרה ותמיכה, האישה מקריבה מהקריירה האישית שלה בכדי לאפשר לבן זוגה להתקדם.

 

תפקיד האקטואר

על מנת לחשב את שווי נכסי הקריירה נדרש להיעזר באקטואר. תפקידו של האקטואר הוא לחשב את הכנסותיו העתידיות של בן הזוג, שמגיעות מהשקעתו המוקדמת לאורך השנים. על סמך פרמטרים שונים כגון: תארים אקדמאים, הידע, הניסיון, המוניטין האישי, קביעות בעבודה אליה הגיע והתפתחות העסק לאורך השנים. האקטואר מעריך את פוטנציאל ההשתכרות העתידי של בן הזוג.

האקטואר לוקח בחשבון את מגוון האפשרויות העתידיות להתפתחות של קריירה מקצועית, כשכיר או בעל עסק פרטי. עליו להתחשב בפרמטרים בסיכונים שונים כגון: סיכוני תמותה ונכות, תחרותיות, פגיעה בהכנסות העסק כתוצאה מכוח עליון או אירוע חריג (משבר הקורונה, פציעה שלא מאפשרת המשך עבודה וכו').

לדוגמה, מנכ"ל חברה גדולה וידועה במשק, אשר צבר ידע ותארים אקדמאים בניהול מאוניברסיטאות מובילות ומוניטין עולמי. הוביל במשך שנים חברה שהתפתחה וגדלה. בעקבות אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה, הוא פוטר מניהול החברה. ערך נכסיי הקריירה שלו נפגע כתוצאה מכך.

דוגמה נוספת, שף מצליח בעל מסעדה שניהל עסק מצליח, בזמן תקופת הנישואין. נפגע כלכלית בזמן משבר הקורונה, לאחר שנאלץ לסגור את שעריה. ערך נכסיי הקריירה שלו יורד. דוגמה זו ממחישה את מגוון הסיכונים שעל האקטואר לקחת בחשבון כאשר מחשב שווי נכסיי קריירה.

מטרת חלוקת נכסיי הקריירה, הינה להגן על מי מבני הזוג אשר הקריב את הקריירה האישית שלו, על מנת לתמוך בבן זוגו.

כאשר מוכיחים שאכן נכסיי הקריירה נצברו בזמן תקופת הנישואין, ניתן לחשב ערכם הכספי. דרך חלוקה זו, ניתן לגשר על המחלוקות הכספיות ולהגיע לאיזון כלכלי הוגן בין בני הזוג.

bottom of page