top of page
Making Notes

תקן 19

  • חברות ציבוריות מחויבות לדווח בדו"ח הכספי שלהן בהתאם לתקינה הבינלאומית IAS-19 ​

  • חוות דעת אקטוארית תורמת לחישובי המאזן/דו"ח רווח והפסד 

  • חישוב התחייבויות מעסיק עפ"י תקן 19 בכלל סוגי ההטבות לעובדים לרבות הטבות בגין פיטורין (פיצויים, פדיון ימי מחלה)

  • הטבות לטווח קצר, טווח ארוך ולאחר העסקה

bottom of page