top of page
Analyzing the data

נזיקין​

  • חוות דעת אקטוארית בהפסדי שכר

  • אמידת ניכויי המוסד לביטוח לאומי (קצבת שאירים, תלויים, ושיקום)

  • אובדן נכס הוני

  • היוון תשלומים מקרן פנסיה עקב נכות או עקב פטירה

  • היוון התקבולים לשארים של הנפגע

  • הפסדי פנסיה עקב חוסר בהפרשות מעסיק

  • ניתוח הנזק שנגרם לאדם שהועבר מפנסיה תקציבית/ותיקה לפנסיה צוברת

  • חישוב הפסדי שכר ופנסיה בגין קיפוח בדרגות ובהפרשות לפנסיה

  • כדאיות אופציות לפרישה מוקדמת

bottom of page